submit


Nó có khả năng rằng họ có thể là tìm kiếm cho bạn. Các người sử dụng nhiều hơn những người xem hồ sơ của bạn, có nhiều cơ hội được rằng những người bạn mới sẽ viết thư cho bạn đầu tiên. Có bốn cách để tìm thấy hồ sơ của bạn trên một trang web hẹn hò. Hồ sơ đã tìm được sắp xếp bởi ngày và thời gian, bằng cách sử dụng các tác đăng trên trang web. Trong đầu tiên hồ sơ cho thấy là những người trên mạng. Các người đăng nhập vào trang web tiếp theo là thể hiện sau đó, tiếp theo là những người nhập vào đây một thời gian.

About